Selecteer een pagina

Algemene leveringsvoorwaarden Visiativ 3D Printing

 

 1. Begrippen

In deze algemene leveringsvoorwaarden (Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.1 Cliënt: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, met wie Leverancier onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie Leverancier een aanbieding doet;

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

1.4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.5. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Layertec B.V., handelend onder de naam ‘Visiativ 3D Printing, statutair gevestigd te Zaltbommel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 819121800, kantoorhoudende aan de Hogeweg 133, 5301 LL Zaltbommel en handelend onder de naam Visiativ 3D Printing;

1.6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

1.7. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verbandhoudende (rechts)handelingen van Leverancier en Cliënt.

2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of deze vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en Cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2.5 Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: per email

2.6 Indien Leverancier in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest Leverancier niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leverancier binden Leverancier niet en zijn gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Leverancier. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na afgiftedatum waarna de aanbieding automatisch komt te vervallen. Alle aanbiedingen kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Cliënt kan op de door Leverancier aangegeven wijze een order plaatsen voor goederen of diensten. Iedere order is onderworpen aan acceptatie door Leverancier. Leverancier kan naar eigen inzicht een order accepteren of weigeren.

3.3 Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer Cliënt een aanbieding van Leverancier schriftelijk aanvaardt. Indien Cliënt een aanbieding aanvaardt, heeft Leverancier niettemin het recht om haar aanbieding binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.4 Indien in de aanvaarding van de aanbieding voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door Cliënt komt de Overeenkomst in afwijking van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat Leverancier schriftelijk instemt met voorbehouden en/of wijzigingen.

3.5 Indien Cliënt mondeling dan wel schriftelijk een bestelling plaatst bij Leverancier zonder dat deze is voorafgegaan door een schriftelijke aanbieding van Leverancier, komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer de bestelling schriftelijk door de directie van Leverancier is bevestigd. Dit geldt ook voor bestellingen die worden gedaan via de website van Leverancier. Een automatisch gegenereerde bevestiging van de bestelling is geen schriftelijk bevestiging waarin de Leverancier de Overeenkomst bekrachtigt.

 1. Uitvoering overeenkomst en garanties

4.1 Leverancier zal zijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren onder de voorwaarde dat Leverancier juist wordt geïnformeerd door Cliënt voorafgaand en gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier zal zijn uiterste best doen om de bestelde goederen en diensten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde uitspraken uit te voeren en af te leveren.

4.2 Mededelingen door of namens Leverancier met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. van de geleverde goederen en diensten worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door Leverancier. Van iedere garantie is uitdrukkelijk uitgesloten iedere vorm van schade die Cliënt zelf heeft veroorzaakt, op welke wijze dan ook.

4.3 Indien de geleverde goederen of diensten aan de Overeenkomst voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor Cliënt deze wenst te gebruiken, komt dit voor risico van Cliënt. Dit levert geen tekortkoming aan de zijde van Leverancier op.

 1. Prijs en betaling

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, alsook exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in Euro’s uitgedrukt en dient Cliënt alle betalingen in Euro’s te voldoen.

5.2 Betalingen door Cliënten dienen onvoorwaardelijk te geschieden, zonder opschorting, korting of verrekening, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

5.3 Leverancier kan (naar eigen inzicht) Cliënt de keuze bieden uit verschillende betalingsmethoden (bijvoorbeeld credit card, iDEAL, PayPal, etc.). Voor zover Leverancier een specifieke betalingsmethode aanbiedt aan Cliënt en Cliënt deze accepteert en waarbij Cliënt tevens instemt met een afwijkende betalingstwermijn, stemt Cliënt ermee in dat aanvullende voorwaarden van Leverancier of van derden van toepassing zijn op die betalingsmethode.

5.4 De in een aanbieding c.q. Overeenkomst vermelde prijzen van de door Leverancier te leveren goederen zijn exclusief transportkosten.

5.5 Alle door Leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend.

5.6 Leverancier is gerechtigd de prijzen of onderdelen daarvan van nog niet geleverde en/of niet betaalde goederen aan te passen aan eventuele veranderingen in de prijsbepalende factoren, zoals lonen, valutakoersen, wettelijke veranderingen, enzovoort.

5.7 Tenzij anders overeengekomen, geldt een vooruitbetaling van 50%, en het restant binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Het is Leverancier te allen tijde toegestaan van Cliënt, 100% vooruitbetaling eisen, dit naar eigen beoordeling van de Leverancier.

5.8 Indien hardware onderdeel is van de Overeenkomst, dan dient deze te allen tijde 100% vooruit te worden betaald.

5.9 Indien overeenkomst enkel trainingen behelst, dan dienen deze 100% vooruit te worden betaald en ten laatste 10 (tien) dagen voor aanvang van de training te zijn betaald. Afmelding voor een training kan kosteloos tot 5 (vijf) werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag; hierna wordt de volledige sessie als afgenomen beschouwd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Bij het niet deelnemen aan een gedeelte van een trainingssessie wordt geen restitutie verleend noch wordt een vervangende trainingsdag aangeboden.

5.10 Indien Cliënt bezwaar heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Cliënt deze bezwaren binnen 8 (acht) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Leverancier kenbaar te maken bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

5.11 Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van een eigen vordering op Leverancier.

5.12 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt aan Leverancier, is Cliënt automatisch in verzuim. Cliënt is over hetgeen hij/zij alsdan is verschuldigd vanaf de datum van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten waaronder tevens begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, welke Leverancier moet maken ter effectuering van haar rechten zijn voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 200,– exclusief BTW.

 1. Vertrouwelijkheid en overname personeel

6.1 Cliënt is verplicht tot geheimhouding van gegevens die Leverancier in het kader van de Overeenkomst aan Cliënt heeft verstrekt waarvan Cliënt weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Indien Cliënt vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en niet aan enige derde openbaar maken. Cliënt zal de verplichting uit dit artikel opleggen aan zijn werknemers en derden die Cliënt bij de uitvoering van een Overeenkomst betrekt.

6.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd de naam van Cliënt alsmede een globale omschrijving van de ten behoeve van Cliënt verrichte diensten of geleverde goederen te vermelden op zijn website en/of te noemen bij potentiële opdrachtgevers ter promotie van zijn diensten.

6.3 Cliënt zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

 1. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

7.1 Het eigendom van de door Leverancier aan Cliënt geleverde goederen gaat pas op Cliënt over als Cliënt alles heeft voldaan inzake hetgeen Leverancier uit hoofde van alle Overeenkomsten met Cliënt en in dat kader verrichte diensten of geleverde goederen te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW. Leverancier raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat Cliënt van Leverancier ontvangen goederen ver- of bewerkt. Cliënt gaat bedoelde goederen in dat geval automatisch houden voor Leverancier.

7.2 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst(en) verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Cliënt zijn overeengekomen, komt aan Cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

7.3 Indien Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Leverancier gerechtigd om de geleverde goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Cliënt of bij derden die deze goederen voor Cliënt houden, weg te (doen) halen. Cliënt is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.

7.4 Leverancier kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde goederen, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening van Leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

7.5 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Leverancier gunstigere bepalingen bevat.

 1. Risico

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van goederen, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd of gebruikt, gaat over op het moment dat Leverancier of hulppersonen van Leverancier feitelijke beschikkingsmacht hiervan heeft/hebben verloren waaronder tevens dient te worden verstaan het moment dat goederen door Leverancier aan het adres van haar magazijn worden afgeleverd.

 1. Rechten van intellectuele eigendom

9.1 Indien Leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van een specifiek voor Cliënt ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Cliënt, tast dit het recht of de mogelijkheid van Leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.

9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de Wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

9.3 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig andere recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te wijzigen of verwijderen.

 1. Levering en leveringstermijnen

10.1 Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door Leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Leverancier niet en hebben slechts een indicatief karakter en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (opleverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan niet meer kan worden gehaald. Deze termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Evenmin is Leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties e.d.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen: ook deze termijnen/data zijn nimmer te beschouwen als fataal. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Cliënt in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.2 Overschrijding van de termijnen doet voor Cliënt geen recht op schadevergoeding, terugbetaling, korting ontstaan, noch om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

10.3 Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

10.4 Cliënt is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van Cliënt kan worden verwacht om tijdige levering door Leverancier mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Leverancier bevoegd is haar verplichtingen op te schorten.

10.5 Wordt een geplande trainingsdag of consultancydag minder dan één week vóór uitvoering door Cliënt om onduidelijke redenen (anders dan ziekte of sterfgeval) afgezegd, dan heeft Leverancier het recht om de kosten van de trainingsdag/consultancydag in rekening te brengen en dit deel van de Overeenkomst als uitgevoerd te beschouwen.

10.6 Een door Cliënt afgenomen training of consultancydag(en) vervalt als – ondanks aandringen van Leverancier – deze niet binnen één kalenderjaar na het aangaan van de Overeenkomst is afgenomen c.q. er concrete afspraken rond de leveringstermijn zijn gemaakt. Heeft betaling al plaatsgevonden, dan valt deze Leverancier toe. Is in de Overeenkomst opgenomen, dat betaling na uitvoering zou plaatsvinden, dan wordt in onderling overleg bepaald hoe levering alsnog en binnen welke termijn kan plaatsvinden.

10.7 Leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of Cliënt de voorwaarden van een met Leverancier gesloten overeenkomst naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd en de activiteiten van Cliënt niet onredelijk belemmert. Een dergelijke controle wordt door een door Leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken, maar verschaft Leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die de deskundige bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Leverancier, tenzij de controle aantoont dat Cliënt de voorwaarden van een met Leverancier gesloten overeenkomst niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Cliënt zijn.

 1. Onderzoeksplicht/klachten

11.1 In het geval Cliënt een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten, dient Cliënt het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 21 (eenentwintig) dagen na levering van de goederen en/of diensten schriftelijk kenbaar te maken aan Leverancier. Indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn, dient Cliënt het gebrek binnen 21 (eenentwintig) dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen 21 (eenentwintig) dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk aan Leverancier te melden.

11.2 De in artikel 11.1 genoemde schriftelijke mededeling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient Cliënt tevens melding te maken van het factuurnummer behorende bij de levering, zodat Leverancier adequaat kan reageren op de klacht.

11.3 Cliënt is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Leverancier gerechtigd om goederen aan Leverancier te retourneren. Retourzendingen die niet werden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door een schriftelijke toestemming van Leverancier zijn niet toegestaan. In het geval Cliënt in weerwil van deze bepalingen alsnog de goederen retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal Leverancier deze goederen, voor zover deze niet door Leverancier worden geweigerd, ter beschikking houden van Cliënt, hetgeen voor rekening en risico komt van Cliënt. Leverancier houdt deze goederen zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van Cliënt. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van Cliënt.

11.4 Klachten ontheffen Cliënt nimmer van haar betalingsverplichtingen. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Cliënt geen rechten ontlenen.

11.5 Cliënt is nimmer gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

Wat vinden klanten?

4,5

17 reviews

Coen

5 maanden geleden

Na bezoek in de showroom, heldere uitleg gehad. zeer tevreden over de service en ons product!

Sjoerd Slabbers

1 jaar geleden

Erg goed en snel geholpen, printer stond in no-time voor m'n neus!

Tim Herrebrugh

2 jaar geleden

Altijd goede hulp bij technische vragen en er wordt meegedacht wanneer je ergens mee zit, super!

Patriek Vandenbussche

3 jaar geleden

Formlabs form 3 met formwash & cure besteld en héél snel geleverd, super tevreden!!