Selecteer een pagina

PRIVACY STATEMENT

Visiativ 3D Printing, (hierna: “Visiativ 3D Printing”), behandelt je persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. Wij vinden het belangrijk om je te informeren over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en beveiligd.

In dit privacy statement vindt je informatie over welke persoonsgegevens Visiativ 3D Printing van jou verwerkt, waar Visiativ 3D Printing deze persoonsgegevens voor gebruikt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden, wanneer Visiativ 3D Printing de persoonsgegevens met derden deelt en wanneer wij verwerkers inschakelen bij het verwerken van de persoonsgegevens en welke rechten jij hebt ten aanzien van deze persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op:

 1. bezoekers van de websites van Visiativ 3D Printing (https://www.visiativ.nl, https:/www.visiativ.be) hierna: de “Website”);
 2. potentiële klanten en andere personen met wie Visiativ 3D Printing contact heeft, of probeert te hebben, via e-mail, een online contactformulier of per telefoon;
 3. ontvangers van digitale nieuwsbrieven, blogs, acties, uitnodigingen voor evenementen, of commerciële e-mails (hierna samen: Marketing) van Visiativ 3D Printing;
 4. klanten van Visiativ 3D Printing; en
 5. alle andere personen die met Visiativ 3D Printing contact opnemen en van wie Visiativ 3D Printing persoonsgegevens verwerkt.
 1. Definities

In dit privacy statement wordt verstaan onder:

 1. verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Visiativ 3D Printing persoonsgegevens verwerkt;
 2. derde: ieder ander dan: jij, Visiativ 3D Printing, een verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 3. jij: degene van wie persoonsgegevens door Visiativ 3D Printing worden verwerkt;
 4. persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor jouw identiteit;
 5. toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee je door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling verwerking van jouw persoonsgegevens aanvaardt;
 6. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens; en
 7. verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 1. Wanneer ontvangen wij van jou persoonsgegevens?

Visiativ 3D Printing ontvangt in de volgende situatie persoonsgegevens van jou:

 1. wanneer jij de Website bezoekt;
 2. wanneer jij een ebook of andere content downloadt van de Website via een formulier;
 3. wanneer jij contact opneemt met Visiativ 3D Printing, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier op de Website of telefonisch;
 4. wanneer jij je aanmeldt voor emailupdates van Visiativ 3D Printing; en/of
 5. wanneer jij uit hoofde van een klantrelatie met Visiativ 3D Printing gegevens aan ons verstrekt, of andere gegevens die wij uit hoofde van deze klantrelatie uit andere bronnen vernemen.
 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Visiativ 3D Printing?
 1. Bezoek Website
  Bij een bezoek aan de Website slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype  (mobiel of desktop), datum en tijd van het bezoek. Ook registreert onze Website jouw surf- en klikgedrag gedurende je bezoek aan de Website en koppelt jouw surf- en klikgedrag aan je eerdere en toekomstige bezoeken.
 2. Contact met Visiativ 3D Printing
  Wanneer je met Visiativ 3D Printing contact opneemt, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie of advies over één van onze producten, als hulp bij een reeds aangeschaft product via de helpdesk, of wanneer je jezelf opgeeft voor een seminar of ander evenement, dan verwerkt Visiativ 3D Printing de persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, zoals de contactgegevens verstrekt via e-mail, telefoon of het contactformulier op de Website, of een offerteaanvraag via de Website, maar ook de informatie verstrekt tijdens een kennismakingsgesprek, of tijdens een training, consult, of events die door Visiativ 3D Printing worden georganiseerd.
 3. Marketing (en afmelding)
  In het kader van de Marketing die Visiativ 3D Printing aan haar (potentiële) klanten en/of geïnteresseerden aanbiedt, verzamelt zij persoonsgegevens. Jij geeft jezelf op voor de digitale nieuwsbrieven (blogs, uitnodigingen voor evenementen, bedrijfsnieuws, productnieuws), promotiemailings en/of 1-op-1 sales mails, en jij bepaalt daarbij welke informatie wordt gedeeld met Visiativ 3D Printing. De (persoons)gegevens die wij in dit kader verzamelen zijn: *voornaam, *achternaam, *e-mailadres, *bedrijfsnaam, *telefoonnummer, functiecategorie, land. De met een * gemarkeerde gegevens kunnen verplicht zijn om aan jou de Marketing te kunnen versturen.

  De Marketing wordt alleen verstuurd nadat Visiativ 3D Printing daarvoor een toestemming heeft verkregen. De toestemming wordt verkregen in overeenstemming met wettelijke eisen. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken en/of je voorkeuren wijzigen. Je oefent daarmee je recht van bezwaar uit. J kunt je altijd kosteloos, bij ieder bericht, en op een gemakkelijke wijze (digitaal), afmelden voor de Marketing en/of je voorkeuren ten aanzien van de Marketing wijzigen.

  Indien je problemen ondervindt om jezelf af te melden van Marketing uitingen van Visiativ 3D Printing, neem dan contact op via het e-mailadres info@visiativ.nl.

 4. Gegevens verstrekt en uit andere bronnen verzameld uit hoofde van de klantrelatie met Visiativ 3D Printing
  Wanneer je van Visiativ 3D Printing een product of dienst afneemt, dan verwerkt Visiativ 3D Printing de persoonsgegevens die jij aan ons hebt doorgegeven via e-mail, het contactformulier op de Website, tijdens besprekingen of op andere wijze. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, functie, functiecategorie, land.
 1. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens en grondslagen

Optimalisatie Website, diensten, producten en informatieverschaffing

De informatie die de Website automatisch van jou opslaat en genereert (zie 3 sub a) gebruiken wij om (de indeling van) onze Website, diensten en producten verder te kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing daarover te verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden. Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de Websites cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie punt 5 voor meer over het gebruik van cookies door Visiativ 3D Printing.

Het onderhouden van contact met jou

Als jij Visiativ 3D Printing om informatie verzoekt, verwerkt Visiativ 3D Printing de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.

Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tussen jou en Visiativ 3D Printing

Voor het uitvoeren van de overeenkomst van koop en/of opdracht tussen jou en Visiativ 3D Printing heeft Visiativ 3D Printing in ieder geval jouw contact- en facturatiegegevens nodig, daarnaast is het in veel gevallen noodzakelijk ook andere persoonsgegevens te verwerken, afhankelijk van het soort product en/of dienst dat je van Visiativ 3D Printing afneemt.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en beoordelingen.

Ook voert Visiativ 3D Printing soms klanttevredenheidsonderzoeken uit, wij gebruiken jouw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) om je een verzoek voor deelname toe te sturen.

Wij analyseren het offline en online contact met jou, daarvoor gebruiken wij algemene gegevens waaraan wij jou kunnen identificeren. Visiativ 3D Printing legt geen uitgebreid persoonlijk klantprofiel aan (“profiling”).

Grondslagen

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 • jij hebt daarvoor toestemming gegeven;
 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar jij partij bij bent;
 • het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Visiativ 3D Printing rust (deze grondslag is beginsel slechts van toepassing wanneer het gaat om het voldoen aan fiscale verplichtingen);
 • het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
 • het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Visiativ 3D Printing of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Visiativ 3D Printing en/of de derde.
 1. Beveiliging

Visiativ 3D Printing hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Onze database met klantgegevens wordt in digitale vorm bewaard. De database is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Visiativ 3D Printing. Onze database met klantengegevens is alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens en een beveiligde verbinding van bevoegd personeel.

De veiligheid van jouw persoonsgegevens hangt uiteraard ook samen met het door jouw gehanteerde niveau van beveiliging. Je dient er daarom zelf zorg voor te dragen dat je zorgvuldig omgaat met het adresseren van jouw e-mail of correspondentie via een ander medium, de toegang en beveiliging van jouw e-mailaccount die je gebruikt voor vertrouwelijke communicatie met Visiativ 3D Printing.

 1. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens bij Visiativ 3D Printing te vragen of Visiativ 3D Printing te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Visiativ 3D Printing wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Visiativ 3D Printing deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

In sommige gevallen heb je ook het recht jouw persoonsgegevens, die je aan Visiativ 3D Printing hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door Visiativ 3D Printing geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Om gebruik te maken van je bovengenoemde rechten, kun je een e-mail zenden naar info@visiativ.nl. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij je persoonsgegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist. Indien je jezelf hebt afgemeld, dan bewaren wij de afmelding (dus niet de persoonsgegevens zelf) gedurende 5 jaar.

 1. Derden

Wij zullen je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

 1. dat noodzakelijk is in het kader van het onderhandelen over, het sluiten van, en in de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Visiativ 3D Printing; en/of
 2. Visiativ 3D Printing op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, zoals wanneer een rechterlijke uitspraak de verplichting oplegt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend de gegevens die wij verplicht zijn te verstrekken zullen worden verstrekt; en/of
 3. Visiativ 3D Printing met een derde een training of evenement organiseert, in dat geval worden uitsluitend jouw contactgegevens met deze derde gedeeld; en/of
 4. er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Visiativ 3D Printing met als gevolg dat Visiativ 3D Printing persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.
 1. Privacy statements van derden

Het privacy statement van Visiativ 3D Printing is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Visiativ 3D Printing een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Visiativ 3D Printing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy en cookieverklaringen/cookiebeleid van die websites.

 1. Verwerkers

Visiativ 3D Printing kan derden inschakelen om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden (verwerkers) verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat bijvoorbeeld om dataschoningdiensten of dienstverleners die hostingsdiensten leveren.

 1. Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 4 van dit Privacy Statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Visiativ 3D Printing houdt tot 5 jaar na het eindigen van de overeenkomst of opdracht of het eindigen van jouw garantie op een door ons geleverd product en/of dienst je klantgegevens. Deze termijn is noodzakelijk voor de verdediging in geval van een vordering op Visiativ 3D Printing. Na afloop van deze periode wordt het dossier definitief vernietigd.

Bovenstaande bewaartermijn geldt niet in het geval er op Visiativ 3D Printing een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

 1. Contact Visiativ 3D Printing

Als je vragen hebt over dit privacy statement, neem dan contact op via info@visiativ.nl.

 1. Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op de Website. Wanneer het privacy statement grondig wordt herzien, maken wij hiervan melding op de Website.

Versie: 01-2021

Visiativ 3D Printing, (hierna: “Visiativ 3D Printing”, “wij” en “ons”), behandelt jouw persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. Wij vinden het belangrijk je te informeren over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Eén soort verwerking van persoonsgegevens is het gebruik van cookies. In deze cookieverklaring lichten wij onder meer toe wat cookies zijn, welke soorten cookies Visiativ 3D Printing gebruikt, aan wie de cookies worden doorgegeven en wat jouw rechten zijn.

 1. Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op je computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. Met cookies kan onze Website jouw computer, smartphone of tablet herkennen.

Weigeren cookies

Je kunt zelf beslissen of je cookies accepteert, of dat je wilt dat jouw browser je een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor de instellingen van je browser moeten aanpassen. Raadpleeg de handleiding van je browser om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone, doorgaans via de browsegeschiedenis.

 1. Soorten cookies

Visiativ 3D Printing maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies

Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert en dat je prettig door onze Website kunt navigeren.

Analytische cookies
Analytische cookies gebruiken wij om analyses te kunnen maken over het gebruik van de Website. Zo kunnen wij analyseren welke pagina’s van de Website je op welk moment bezoekt, zodat we de Website kunnen optimaliseren.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics, een dienst van Google LLC. Google Analytics geeft actueel inzicht in het gebruik van de Website en stelt (anonieme) rapportages van het Website gebruik samen. Je leest hier https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/ meer over de cookies die Google gebruikt. Je kunt voorkomen dat Google je gegevens gebruikt door de Analytics Opt-out add-on in jouw browser te installeren. Je vindt de opt-out hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Tracking cookies
Tracking cookies gebruiken wij om het surfgedrag van bezoekers op de Website te volgen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen dan persoonlijke interesses worden afgeleid. Wij gebruiken tracking cookies om de content van onze Websites af te stemmen op jouw profiel. Wanneer je onze Website bezoekt registreren wij jouw IP-adres, waar mogelijk hoe je naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die je heeft bezocht.

Marketing Cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld te linken naar social media zoals LinkedIn en Twitter. Via deze buttons kan de content van de website (bijvoorbeeld onze blog) worden gedeeld op social media. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruikt gemaakt van cookies van social media-partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat je iets van onze Website wilt delen. De marketing cookies gerelateerd aan social media worden niet geplaatst door Visiativ 3D Printing, maar door deze partijen of de partij die voor hen optreedt. Visiativ 3D Printing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van deze cookies.

 1. Contact Visiativ 3D Printing

Als je vragen hebt over deze cookieverklaring, neem dan contact op via het e-mailadres info@visiativ.nl.

 1. Doorgifte van cookies aan derde partijen

Visiativ 3D Printing deelt een aantal cookies met derde partijen, waaronder Hubspot, een online marketing platform. Bovendien geeft Visiativ 3D Printing ook data door aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waar een andere bescherming geldt dan binnen de EU. De AVG geldt in de EER niet. Je gegevens zijn mogelijk minder goed beschermd dan in Nederland.

 1. Jouw rechten

Visiativ 3D Printing gebruikt cookies om persoonsgegevens te verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens bij Visiativ 3D Printing op te vragen of Visiativ 3D Printing te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. De meest aangewezen en praktische optie voor jou is echter om je browser cookies te verwijderen. Door jouw browser anders in te stellen, wordt het verwerken van persoonsgegevens gestaakt, zie ook punt 1 hierboven onder “weigeren cookies”.

 1. Cookieverklaringen/ Privacy statements van derden

De cookieverklaring van Visiativ 3D Printing is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als Visiativ 3D Printing een hyperlink of koppeling op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). Visiativ 3D Printing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren je om kennis te nemen van de cookieverklaringen/cookie policies en privacy statements van die websites.

 1. Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. De meest actuele cookieverklaring kun je altijd vinden op de Website. Wanneer de cookieverklaring wordt herzien, passen wij deze aan op de Website.

Wat vinden klanten?

4,5

17 reviews

Coen

5 maanden geleden

Na bezoek in de showroom, heldere uitleg gehad. zeer tevreden over de service en ons product!

Sjoerd Slabbers

1 jaar geleden

Erg goed en snel geholpen, printer stond in no-time voor m'n neus!

Tim Herrebrugh

2 jaar geleden

Altijd goede hulp bij technische vragen en er wordt meegedacht wanneer je ergens mee zit, super!

Patriek Vandenbussche

3 jaar geleden

Formlabs form 3 met formwash & cure besteld en héél snel geleverd, super tevreden!!